1401/09/26

فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – ۲-۱-۹- ویژگی های سازمان توانمند – پایان نامه های کارشناسی ارشد

۲-۱-۸-۲- پیامد های رفتاری

توانمندسازی می‌تواند پیامدهای رفتاری مهمی در پی داشته باشد. به عنوان مثال، گیگاس ‌به این نتیجه رسید که احساس شایستگی منجر به ابتکار عمل، تلاش و پشتکار در برابر موقعیت های چالشی خواهد شد. بر طبق تحقیقات دسیو یان،احساس داشتن حق انتخاب باعث واکنش سریع آن ها در برابر موانع و مشکلات خواهد شد. از سوی دیگر، نظریه پردازان رویکردهای روانشناختی و انگیزشی ارتباط داشتن حق انتخاب بـا اثربخشی (بهبود عملکرد) را مورد تأیید قرار داده‌اند.

نظریه پردازان روانشناختی معتقدند از آنجا که کارکنان نسبت بـه مدیرانشان از دانش و اطلاعات ‌کامل تری نسبت به کارشان برخوردارند ‌بنابرین‏، در موقعیت بهتری برای برنامه ریزی کاری، شناخت موانع و حل آن ها برای دستیابی به عملکرد بهتر قرار دارند . از جنبه انگیزشی، توماس و ولتهوس دریافتند که توانمندسازی با فراهم آوردن آزادی عمل برای کارکنان، انگیزه لازم برای بهبود عملکرد را در آن ها به وجود می آورد. همچنین، اشفورث[۲۵] بر این باور است که احساس مؤثر بودن ناشی از توانمندسازی این احساس را در افراد به وجود می آورد که گوش شنوایی برای شنیدن ایده هایشان در سازمان وجود دارد. به همین دلیل، آن ها احساس خواهند کرد که می‌توانند در تعیین سمت و سوی آتـی واحد کاری شان نقش داشته باشند و باید عملکرد بهتری از خود به نمایش گذارند.(محمدی،۱۳۸۲،۱۳۱)

۲-۱-۹- ویژگی های سازمان توانمند

ویژگی های یک سازمان توانمند را می توان به قرار زیر صورت بندی کرد:

-در سازمان توانمند وضوح هدف وجود دارد

بدین معنی که رسالت شرکت برای کارکنان تبیین شده است و هر یک از کارکنان می دانند که برای دستیابی به هدف، چه وظایف و مسئولیت هایی بر عهده دارند و در کدامین جایگاه می‌تواند فعالیت داشته باشد و سازمان از آن ها چه انتظاری دارد (کینلا،۱۳۸۷،۶۰).

– سازماندهی ارتباطات

ارتباطات به نحو مطلوبی سازماندهی شده است به طوری که همه کارکنان از آنچه که در شرکت می گذرد مطلع هستند و می دانند نسبت به هر یک از همکاران چه وظیفه ای را بر عهده دارند و با مسئولین و مشتریان سازمان به چه نحو می‌توانند ارتباط برقرار کنند تا به صورت سازنده ای مسئولیت های محوله را به انجام رسانند. آن ها از دلایل ارجاع کارها به خود اطلاع دارند و می دانند چرا بعضی از امور به آن ها محول می شود.

– محیط سالم سازمان

موجب می شود که بوروکراسی و مقررات پیچیده مانع از انجام به موقع کارها نشوند و این انتظار از افراد وجود نداشته باشد تا به طور همزمان کارهای متعدد را انجام دهند. در این محیط زمینه رشد، یادگیری و ارتقای شغلی برای افراد فراهم مـی شود و سعی می‌گردد از طریق رفتار منصفانه، روحیه کارکنان تقویت شود.

– حفظ ارزشمندی کارکنان

در سازمان توانمند تلاش می شود تا از طریق اعتماد و احترام به افراد و استقبال از تفاوت های فردی و گوناگونی بینش آنان، ارزشمندی کارکنان همواره مورد توجه باشد.

– قدردانی از کارکنان

یکی از ویژگی های عمده این نوع سازمان ها می‌باشد بنحوی که از طریق پاداش مناسب به تلاش های فردی، عنایت لازم به فعالیت های مثبت و اهمیت قائل شدن برای تمام کارهایی که افراد در جهت موفقیت سازمان انجام می‌دهند ، امکان این قدردانی فراهم می‌گردد.

– اهمیت به کار گروهی

در سازمان های توانمند برای کار گروهی اهمیت خاصی قائل هستند و افراد ضمن کمک به یکدیگر، در حل مشکلات پیچیده تشریک مساعی دارند. آن ها نسبت به همکاران محبت می ورزند و منافع جمعی را بر منافع شخصی ترجیح می‌دهند . در این سازمان ها، کارکنان بعد از تبادل نظر با یکدیگر، تصمیمات را اتخاذ می‌کنند و زمینه به وجود آمدن ابداعات گروهی را تسهیل می نمایند.

– مکانیزم‌های آموزشی

در سازمان های توانمند، مکانیزم های آموزشی زیر جهت ارتقا دانش و مهارت افراد به کار گرفته می‌شوند:

• آموزش گروهی، برای گسترش توانایی و کمک به افراد در آگاهی از کارهای یکدیگر . در سازمان های توانمند برای کار گروهی اهمیت خاصی قایل هستند و افراد ضمن کمک به یکدیگر، در حل مشکلات پیچیده تشریک مساعی دارند. آن ها نسبت بـه همکاران محبت می ورزند و منافع جمعی را بر منافع شخصی ترجیح می‌دهند.

• چرخش کار در قسمت های دیگر شرکت، جهت توسعه مهارت ها و دیدگاه ها.

• شرکت افراد در ‌گروه‌های حل مشکلات، جهت کمک بـه بهبود سازمان، ارتقا کیفیت و معرفی محصولات و خدمات جدید.

– ویژگی های مدیر در سازمان توانمند

• او در رأس هرم سازمانی نیست بلکه در مرکز ارتبـاط دایره ای شکل قرار دارد تا امکان دسترسی تمام کارکنان را به خود فراهم سازد.

• او به عنوان یک دستور دهنده صرف عمل نمی کند بلکه تلاش می کند تا کارکنان خود را طوری پرورش دهد تا بتوانند قدرت تصمیم گیری و اقدام را داشته باشند و بدین نحو بر اعمال خود مدیریت کنند.

• وقتی مشاهده می‌کند که یک یا چند نفر از کارکنانش به کمک احتیاج دارند به یاری آن ها می شتابد.

– مشخصات ساختار یک سازمان توانمند

• ارزش های مشترک و اهداف سازمان برای تمام کارکنان تبیین و تفهیم شده است.

• در سازمان برای منابع انسانی اهمیت فوق العاده قایل هستند و به توسعه عملکرد افراد از لحاظ فیزیکی، فکری و احساسی می پردازند.

• مهارت های افراد به صورت چندگانه و چند منظوره پرورش می‌یابند به طوری که آن ها توانا باشند تا نیازهای بلندمدت سازمان را تامین نمایند. (کینلا،۱۳۸۷،۶۳).

۲-۱-۱۰- روش های توانمند سازی

مدیران سنتی همواره در حال دستور دادن و کنترل کارکنان بوده اند ، اما در محیط توانمندسازی، مدیریت بایستی از چارچوب ذهنی فرماندهی و کنترل خارج شده و به محیط حمایتی و مبتنی برحس مسئولیت گام گذارد تا بدینوسیله کارکنان فرصت داشته باشند به نحو مطلوب همکاری کنند. برخی از روش هایی را که مدیریت جدید می‌تواند برای توانمندسازی کارکنان به کار گیرد ، به قرار زیر است:

– مشخص کردن چشم انداز آینده

وقتی دورنمای آینده روشن باشد و هر کس بداند که مقصد کجاست و شغل و کار او چه کمکی می‌تواند برای دستیابی به هدف داشته با شد، طبیعتا کار خود را طوری تنظیم می‌کند و به انجام می رساند که بتواند در چارچوب مسیر تعیین شده حرکت نماید، لذا ترسیم چشم انداز آینده جهت پویایی و هدفمند کردن فعالیت ها حایز اهمیت بسیار است ( گوپتا[۲۶]،۱۳۸۵،۴۰).

– توزیع همگانی اطلاعات

مدیر جدید تمام اطلاعات سازمان را در اختیار کارکنان قرار دهد و از پنهان کردن اطلاعات پرهیز نماید. نتایج عجیب و باور نکردنی را می توان فقط با دادن اطلاعات به افراد برای انجام کارشان و همچنین اعطای آزادی به آن ها برای بکاربردن اطلاعات به دست آورد. اشتراک در اطلاعات، به هر یک از کارکنان می فهماند که نسبت بـه او اعتمـاد وجود دارد و هدف این است که از دانش و استعداد او استفاده شود.

1401/09/26

دانلود پروژه و پایان نامه | قسمت 2 – پایان نامه های کارشناسی ارشد


۱-۳ ضرورت و اهمیت


طی سال های اخیر تغییر و تحولات زیادی در عرصه سیستم بانکی کشور رخ داده است. رقابت میان بانک ها روز به روز تنگ تر می شود و بانک های دولتی و تعداد زیادی بانک خصوصی و مؤسسات اعتباری هر یک تلاش می‌کنند تا سهم بیشتری از بازار را به دست آورند. پس به دنبال اتخاذ روش ها وشیوه های بهتر برای ارائه خدمات متنوع تر هستند تا مشتریان بیشتری را جذب نموده و سود آوری خود را افزایش دهند. اما اکثر آن ها از عنصری که می‌تواند به عنوان مزیت برتر در میان رقبا،موجب موفقیت آن ها شود غافل مانده اند. نیروی انسانی و توانمندسازی این نیرو همان حلقه گمشده ای است که برای تحقق اهداف و پیشرفت بانک لازم و ضروری است. در واقع کارکنان توانمند و با انگیزه هستند که موجب کامیابی بانک و یا سرازیر شدن بانک به سوی شکست می‌شوند. پس توجه شایسته و مناسب به کارکنان برای پرورش نیروی توانمند، علاقمند به کار، پویا و خلاق می‌تواند موفقیت هر بانک را رقم بزند ( بلانچارد، ترجمه مهدی ایرا ن نژاد، ۱۳۷۸).


از دغدغه های مهم بنگاه های اقتصادی موفق جهان، گردآور ی سرمایه انسانی فرهیخته و خردورزی است که قادر به ایجاد تحول در سازما نی که به آن متعلق هستند باشند. استفاده از توانایی‌های بالقوه منابع انسا نی بر ای هر سازما نی مزیتی بزرگ به شمار می رود. در این راستا رشد، پیشرفت، شکوفایی و ارتقای توانمندی های کارکنان در سا لیان اخیر تحت عنوان توانمندسازی کارکنان مورد توجه صاحب نظران و کارشناسان مدیریت منابع انسا نی واقع شده است . توانمندساز ی تکنیکی نو ین و مؤثر در جهت ارتقا ی بهره وری سازمان به وسیله بهره گیری از توان کارکنان است. کارکنان به واسطه دانش، تجربه و انگیزه خود صاحب قدرت نهفته هستند و در واقع توانمندسازی آزاد کردن این قدرت است. این تکنیک ظرفیت های بالقوه ای که برای بهره برداری از سرچشمه توانایی انسانی که از آن استفاده کامل نمی شود، در اختیار م یگذارد و در یک محیط سالم سازما نی روشی متعادل را در بین اعمال کنترل کامل از سوی مدیریت و آزادی عمل کامل کارکنان پیشنهاد می‌کند (آذری نیا، ۱۳۸۷ )

علاوه بر این محرک های محیطی متعددی وجود دارد که که ‌سازمانِ ها را به توانمندکردن کارکنانشان ترغیب نموده اند. در این میان مهم ترین آن ها عبارتند از:

اثرات فناوری بر محیط کار

رشد سریع فن آوری، تمامی جوانب سازمان ها را به نوعی تحت تأثیر قرار داده است .تغییرات سریع فن آوری باعث تغییر ماهیت کارها شده است و رایانه ها ، رباط ها و دستگاه های کاملاً خودکار جایگزین مشاغل روتین شده اند. این ابزار، تغییرات شدیدی در نوع مهارت های مورد نیاز افراد و اعضای سازمان ها ایجاد کرده‌اند . بدیهی است برای رویارویی با چنین چالشی کارکنان باید توانمند شوند یعنی در تمامی جهات رشد کنند . (محمدی، ۱۳۸۱)

افزایش انتظارات مشتریان

امروزه مشتریان به کمک اینترنت قادرند وسایل مورد نیاز خود را به طور مستقیم و در بهترین قیمت رقابتی خریداری کنند. افزایش انتظارات مشتریان باعث افزایش انتظارات سازمان ها از کارکنانشان شده است. تحت این شرایط، نه تنها سلسله مراتب دستور ی – کنترلی مناسب نخواهد بود بلکه برعکس باید بیاموزند ابتکار عمل داشته، خلاق باشند . در درون تیم های خودگردانی که برای انجام وظایف سنتی مدیراناز قبیل بودجه بندی ،

پاداش، کنترل، کیفیت، استخدام و .. توانمند شده اند به خوبی ایفای نقش کرده و مسئولیت بیشتری برای اقداماتشان بپذیرند.

ضرورت انعطاف پدیری سازمان ها

در شکل سنتی سازمان ها دارای ساختار سلسله مراتبی و قدرت متمرکز در رأس هرم تغییرات عمده ای در حال رخ دادن است. به اعتقاد بسیاری از مدیران عالی ، در محیطی که شدت رقابت جهانی و فناوری های نوین از ویژگی های نوین از ویژگی های آن به شمار می‌آید، دست برداشتن از کنترل متمرکز باعث افزایش انعطاف پذیری سازمان ها خواهد شد. در این میان، توانمندسازی کارکنان بهترین فلسفه عدم تمرکز است (محمدی، ۱۳۸۱) وقتی که کارکنان با موقعیت هایی روبرو می‌شوند که که فکر می‌کنند در معرض تهدید، ابهام، کنترل بیش از حد، تحمیل یا منزوی شدن قرار دارند ، وقتی که احساسات نامطبوع وابستگی یا نابرابری را تجربه می‌کنند ، هنگامی که احساس می‌کنند جلوی توانایی‌های آنان در انجام آن چه دوست دارند گرفته شده است ، هنگامی که ‌در مورد چگونگی رفتار خود مطمئن نیستند، هنگامی که احساس م یکنند پاداش نمی گیرند و تقدیر

نمی شوند، نیاز به توانمندسازی آنان بیشتر احساس می شود(صنعتی،۱۳۸)

بر این اساس میتوان اظهار داشت.که در دنیای مالامال از رقابتهای آشکار و پنهان،سازمان‌ها برای ادامه حیات باید از حیث اندیشه،ساختار،فرایندها و عمل از چهار ویژگی عمده سازمانی برخوردار باشند،بدین معنا که سازمان‌ها باید:

از حیث دخل و خرج کارایی داشته باشد.

مشتری گرا باشند.

سریع العمل و انعطاف پذیر باشند.

پیوسته روبه بهبود باشند.

لذا برای دستیابی ‌به این خصوصیات مهمترین ابزار رقابت انسانی است.که باید آن را توانا ساخت.(بلانچارد،۱۳۸۲)

سازمان های امروز تحت تأثیر عواملی از قبیل افزایش رقابت جها نی، دگرگو نی های ناگهانی، نیاز به کیفیت و خدمات پس از فروش و وجود منابع محدود و غیره زیر فشارهای زیادی قرار دارند. پس از سال ها تجربه، دنیا ‌به این نتیجه رسیده است.

کانگرو و کانانگو[۸] ( ۱۹۸۸ ) دلایل زیر را برای شدت توجه به توانمندسازی برمی شمرند:

۱- مطالعات مهارت‌های مدیریت نشان می‌دهد که توانمندسازی زیردستان بخش مهمی از اثربخشی سازمانی و مدیریتی است.

۲- تجزیه و تحلیل قدرت و کنترل در سازمان‌ها حاکی از این است که سهیم کردن کارکنان در قدرت و کنترل، اثربخشی سازمانی را افزایش می‌دهد.

۳- تجربیات تشکیل گروه در سازمان دلالت بر این دارد که راهبردهای توانمندسازی کارکنان نقش مهمی در ایجاد و بقاء گروه و در نهایت بقای سازمان دارد.

۱-۴ اهداف تحقیق

۱-۴-۱ هدف اصلی

هدف کلی پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر توانمند سازی کارکنان و رتبه بندی این عوامل می‌باشد .

۱-۴-۲ اهداف فرعی

– تشخیص مهم ترین عامل مؤثر بر توانمند سازی کارکنان بانک ملی

– ارائه راه حل و پیشنهاد جهت بهبود توانمندسازی کارکنان با توجه به یافته های تحقیق

۱-۵ سؤالات تحقیق

  1. عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان بانک ملی شهرستان کاشان چیست ؟

 1. کدام یک از عوامل تاثیر و اهمیت بیشتری بر توانمند سازی کارکنان دارد؟

۱-۶ فرضیه های پژوهش

   1. فراهم نمودن اطلاعات بر توانمند سازی کارکنان مؤثر است.

   1. تفویض اختیار بر توانمندسازی کارکنان مؤثر است .

   1. تیم سازی بر توانمندسازی کارکنان مؤثر است .

   1. ساختار سازمانی بر توانمندسازی کارکنان مؤثر است .

   1. داشتن اهداف روشن بر توانمندسازی کارکنان مؤثر است.

   1. استقلال بر توانمندسازی کارکنان مؤثر است.

   1. نظام پادش دهی بر توانمندسازی کارکنان مؤثر است.

   1. دسترسی به منابع بر توانمندسازی کارکنان مؤثر است.

   1. آموزش بر توانمندسازی کارکنان مؤثر است.

  1. ارزیابی عملکرد بر توانمندسازی کارکنان مؤثر است.
1401/09/26

پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | مبحث دوم: روش های حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری – پایان نامه های کارشناسی ارشد

گفتار اول: مفهوم اختلاف و دعوی

بند اول: مفهوم اختلاف

در قوانین داخلی از جمله قوانین ایران، و در قواعد داوری از جمله آنستیرال، تعریفی از اختلاف یا دعوی نشده است و این خود نخستین موضوع اختلاف است که مرجع رسیدگی کننده داخلی یا بین‌المللی، بنا به مورد بر اساس عناصری که از قضیه مطروحه در دست دارند بررسی می‌کنند و قضیه مطروحه را یا «اختلاف» دانسته و به آن رسیدگی می‌کنند و یا آن را «اختلاف» ندانسته و مردود اعلام می نمایند. در کشورهایی که حقوق آن ها مبتنی بر سوابق قضایی است مانند انگلیس و امریکا این امر دقیق تر مورد توجه قرار گرفته است و آرای مختلفی مبانی و شرایط اختلاف را معین نموده است.

با توجه به مفاهیم مختلفی که در نظام های حقوقی از اختلاف وجود دارد، می توان اختلاف را ‌به این نحو تعریف نمود: وضعیتی است که در آن دو شخص یا بیشتر بر یک یا چند مسئله حکمی[۱۴۲] یا موضوعی[۱۴۳] توافق ندارند و هر یک حقی را اخبار می‌کند که مورد مخالفت طرف دیگر است و رأی‌ یا حکم مرجع رسیدگی کننده می‌تواند این وضعیت را به نفع یکی از طرفین تغییر دهد.[۱۴۴]

آثار فراوانی از این تعریف به دست می‌آید که روشن کننده برخی از قواعد دادرسی قضایی یا داوری، داخلی یا بین‌المللی نیز می‌تواند باشد:

۱- مراجع رسیدگی کننده فقط صلاحیت رسیدگی به «اختلاف» را دارند و از ابراز نظر «مشورتی» ممنوع می‌باشند مگر آن که قانون این ‌اختیار را استثنائاً به آن ها داده باشد، مانند صلاحیت مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری[۱۴۵] که یکی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد است و این صلاحیت به موجب ماده ۹۶ منشور سازمان ملل به او داده شده است و فقط ارکان و سازمان های فرعی سازمان ملل حق استعلا نظر مشورتی از دیوان را دارند.

۲- اختلاف، مستلزم وجود حداقل دو شخص که بر مسائل حکمی یا موضوعی توافق ندارند می‌باشد، درخواستی که فقط یک شخص بدون طرفیت علیه شخص دیگر اعلام می‌کند از مفهوم اختلاف خارج است. مسائل غیرترافعی مانند امور حسبی که اصولاً مبتنی بر «اختلاف» نیست امروزه در بسیاری از کشورها به مراجع غیرقضایی واگذار شده است.

۳- درخواستی که یک طرف علیه طرف دیگر اعلام می‌کند باید مبتنی بر مطالبه و به ضرر طرف دیگر باشد تا مفهوم اختلاف از آن حاصل گردد، به عبارت دیگر تعارض منافع دو شخص هسته اصلی «اختلاف» است.

۴- اختلاف باید در زمان اعلام آن به مرجع رسیدگی کننده و تا صدور حکم پابرجا باشد.[۱۴۶] [۱۴۷]

بند دوم: مفهوم دعوی

واژه «دعوی» ریشه عربی دارد و اسم مصدر از ادعا است. این لفظ در زبان عربی با تلفظ «دعوی» به کسره و او دو معنای متفاوت از هم دارد که یکی به معنای ادعا کردن، خواستن و مطالبه کردن است و دیگری به عنای منازعه و اختلاف است.

اکثر حقوق ‌دانان تلاش کرده‌اند که تعریفی از دعوا ارائه نمایند. تعاریفی که از دعوی در دکترین حقوقی ارائه شده است بدین شرح می‌باشد:

  • منازعه در حق معین را دعوی گویند. که ممکن است ادعای مدعی در معنای اخص باشد و ممکن است مجموع ادعای مدعی و دفاع مدعی علیه که به معنای اعم باشد.[۱۴۸]

   • دعوی عبارت است از عملی که برای تثبیت حقی صورت می‌گیرد یعنی حقی که مورد تجاور و انکار واقع شده است.

  • دعوی حقی است که به موجب آن اشخاص می‌توانند به دادگاه مراجعه نمایند و از مقام رسمی بخواهند که به وسیله اجرای قانون، از حقوق شان در برابر دیگری حمایت شود. مراجعه به دادگاه و اجرای این حق همیشه به وسیله عمل حقوقی خاصی انجام می شود که «اقامه دعوی» نام دارد.[۱۴۹]

 • مفهوم دعوی با مفهوم حق طرح دعوی تفاوت دارد. اول اینکه حق طرح دعوی مبنای قانونی دارد در حالی که مفهوم دعوی مبنای شخصی دارد. ثانیاًً اینکه حق طرح دعوی حقی مستمر است ولی دعوی امری است حادث و در زمانی ایجاد شده و در زمان دیگر از میان می رود.

بند سوم: انواع دعاوی

۱- انواع دعوی بر اساس ماهیت آن ها

دعاوی بر اساس ماهیت به سه دسته تقسیم می‌شوند:

الف) دعوی عینی: گاهی ماهیت دعوی یعنی اخبار به حق از حقوق راجع به اعیان می‌باشد، این حقوق عبارتند از حق مالکیت، حق ارتفاق و حق انتفاع نسبت به ملک غیر که جزء دعاوی عینی محسوب می‌شوند. ‌بنابرین‏ دعاوی خلع ید، وضع ید، تخلیه و تمامی دعاوی راجع به حق ارتفاق و انتفاع از دعاوی عینی محسوب می‌شوند.

ب) دعوای شخصی: اگر موضوع دعوی اجرای تعهد و دین باشد دعوا شخصی است. ‌بنابرین‏ هنگامی که موضوع دعوی انتقال دین، انجام عمل و یا عدم انجام عملی باشد دعوی مبتنی بر آن از مصادیق این نوع دعوی محسوب می شود. خواه این تعهد به موجب قانون ایجاد شده باشد خواه به موجب قرارداد.

ج) دعوی مختلط: این نوع دعوی که بیشتر در حقوق فرانسه مطرح شده است به دعوایی اطلاق می شود که ماهیت آن اخبار به حقی است که هم عینی محسوب می شود و هم دینی.[۱۵۰]

۲- دعاوی مالی و غیرمالی

در قانون آیین دادرسی مدنی ایران تعریفی از دعاوی مالی و غیرمالی ارائه نشده است و صرفاً به ذکر مصادیق اکتفا شده است. قبل از بررسی مفهوم دعاوی مالی و غیرمالی بهتر است حق مالی ‌و غیرمالی تبیین شود. حق مالی آن است که اجرای آن به طور غیرمستقیم برای دارنده آن منفعتی ایجاد کند و بتواند آن را به پول تقویم کند. در حالی که حق غیرمالی آن است که اجرای منفعتی را به طور مستقیم که بتوان آن را با پولی ارزیابی کرد، ایجاد نکند.[۱۵۱]

‌بنابرین‏ در تمامی مواردیکه حق تضییع یا انکار شده، مالی باشد دعوا مالی است اما حق غیرمالی امتیازی است که هدف آن رفع نیازمندی های عاطفی و اخلاقی انسان می‌باشد. موضوع این حق روابط غیرمالی اشخاص است، که ارزش داد و ستد ندارد و به طور مستقیم قابل ارزیابی با پول نیست.[۱۵۲]

لذا در تعریف می توان گفت به دعوای مالی دعوایی است که خواسته آن مال باشد و دعوی غیرمالی دعوایی است که خواسته آن غیرمالی باشد.

مبحث دوم: روش های حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری

گفتار اول: حل و فصل قضایی اختلافات

منظور از اصطلاح قضایی[۱۵۳]، حل و فصل اختلافاتی است که به وسیله دادگاه های داخلی کشورها و یا دادگاه های بین‌المللی صورت می‌گیرد. قضاء در لغت به معنی ختم و فراغ است و در فقه آن را چنین تعریف کرده‌اند: ولایت صدور حکم از کسی که صلاحیت افتاء دارد ‌در مورد جزئیات قوانین شرعی و بین اشخاص معین به منظور اثبات حقوق و استیفاء آن ها به نفع ذینفع.[۱۵۴]

بند اول: دادگاه های داخلی

1401/09/26

پایان نامه -تحقیق-مقاله – q = درصد افرادی که فاقد آن صفت در جامعه هستند.q= 1-p)) – پایان نامه های کارشناسی ارشد

q = درصد افرادی که فاقد آن صفت در جامعه هستند.q= 1-p))

d= مقدار اشتباه مجاز (۰۵/۰)

با جاگذاری اعداد مربوط در فرمول کوکران، حجم نمونه این تحقیق، ۳۰۲ مورد به دست آمد و تعداد ۳۲۰ پرسشنامه در میان مشتریان بانک توزیع گردید. از آنجایی که روش نمونه گیری در این تحقیق به شکل غیر احتمالی و از نوع نمونه گیری در دسترس می‌باشد، لذا این تعداد پرسشنامه با مراجعه به شعبات بانک ملت در شهرستان رشت و به صورت غیر احتمالی در دسترس در اختیار مشتریان بانک قرار گرفت و ۳۰۳ پرسشنامه به محقق ارجاع داده شد.

۳-۵) روش ها و ابزار گردآوری اطلاعات

در تحقیق حاضر روش های گردآوری اطلاعات را به طور کلی به ۲ دسته ‌می‌توان تقسیم کرد:

روش کتابخانه­ ای و روش می‌دانی

۳-۵-۱) روش کتابخانه ای

در این تحقیق برای جمع ­آوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری و ادبیات تحقیق از منابع کتابخانه ­ای و اینترنتی شامل کتب، مقالات و مطالعات موردی مختلف استفاده شده است. در این مرحله در ابتدا مبانی نظری موضوع استخراج گردید و سپس بر اساس مقاله پایه وانگ و وانگ که در سال ۲۰۱۰ صورت گرفته بود سوالات پرسشنامه استخراج گردید.

۳-۵-۲) روش می‌دانی

روش­های می‌دانی به روش‌هایی اطلاق می­ شود که محقق برای جمع ­آوری اطلاعات ناگزیر است به محیط بیرونی برود و با مراجعه به افراد یا محیط و نیز برقراری ارتباط مستقیم با واحد تحلیل یعنی افراد، اعم از انسان، مؤسسات، موردها و غیره، اطلاعات مورد نظر خود را گردآوری کند. در واقع او باید ابزار سنجش یا ظروف اطلاعاتی خود را به میدان ببرد و با پرسشگری، مصاحبه، مشاهده و تصویر برداری، آن­ها را تکمیل نماید سپس برای استخراج، طبقه ­بندی و تجزیه و تحلیل به محل کار خود برگردد(حافظ نیا، ۱۳۸۸).

پرسشنامه یکی از ابزار های گردآوری اطلاعات مورد نظر پژوهشگر می‌باشد. پرسشنامه مجموعه ای است از سوالات کتبی و غالباً مبتنی بر گزینه های مشخص که پاسخ دهنده جواب های خود را بر آن درج می‌کند.(سکاران، ۱۳۸۶، ۲۶۰) در این پژوهش، برای گردآوری اطلاعات می‌دانی از پرسشنامه استفاده شده است که مشتمل بر دو بخش می‌باشد: قسمت اول حاوی سوالات اطلاعات دموگرافیکی مشتریان بانک ملت (جنسیت، تحصیلات و مدت استفاده از خدمات بانک ملت) بوده است. قسمت دوم حاوی ۳۶ سوال مربوط به متغیر های پرسشنامه (مزایا و هزینه های درک شده، ارزش درک شده و مراجعه مجدد مشتریان) می‌باشد.۳۶ سوال پرسشنامه به ۸ بخش تقسیم شده است که سوالات ۱ تا ۶ این پرسشنامه مربوط به کیفیت اطلاعات بانک ملت است، سوالات۷ تا ۱۲ مربوط به کیفیت سیستم، سوالات ۱۳ تا ۱۶ مربوط به کیفیت خدمات، سوالات ۱۷ تا ۲۰ مربوط به تلاش تکنولوژیکی، سوالات ۲۱ تا ۲۴ مربوط به هزینه های مالی درک شده، سوالات ۲۵ تا ۲۹ مربوط به ریسک درک شده، سوالات ۳۰ تا ۳۳ مربوط به ارزش درک شده و سوالات ۳۱ تا ۳۶ مربوط به مراجعه مجدد مشتریان می‌باشد. در پرسشنامه این تحقیق برای سنجش متغیرهای تحقیق بر مراجعه مجدد مشتریان از طیف لیکرت پنج نقطه ای؛ بسیار کم ، کم، بسیار زیاد، زیاد و بی نظر استفاده گردید و از پرسشنامه ی استانداردی که در پژوهش وانگ و وانگ که در سال ۲۰۱۰ طراحی شده بود، استفاده شد. به منظور نمره گذاری سوالات مختلف پرسشنامه، ‌در مورد مراجعه مجدد نمونه های پژوهش، برای بسیار زیاد امتیاز ۵، زیاد امتیاز ۴، متوسط امتیاز ۳، کم امتیاز ۲، ، بسیار کم امتیاز ۱ در نظر گرفته شد و برای تحلیل این سوالات، از میانگین امتیازات مربوط به متغیرها استفاده شد.این پرسشنامه دارای سوال هایی است که تمامی متغیرهای تحقیق را در بر می‌گیرد. در جدول ۳-۱ سوالات مربوط به هر متغیر به صورت تفکیکی بیان شده است.

جدول ۳-۱) جدول تفکیکی سوالات پرسشنامه

ردیف
سوالات
متغیرها

۱

تا چه حد بانک ملت اطلاعات کاملی را در اختیار مشتریان قرار می‌دهد.

مزایای درک شده / کیفیت اطلاعات

۲

تا چه حد بانک ملت جزئی ترین اطلاعات را ‌در مورد خدمات بانکداری در اختیار مشتریان قرار می‌دهد.

مزایای درک شده / کیفیت اطلاعات

۳

تا چه حد بانک ملت اطلاعات ارائه شده را در مدت زمانی معینی بروز می‌کند.

مزایای درک شده / کیفیت اطلاعات

۴

تا چه حد اطلاعات بانک ملت ‌در مورد خدمات ارائه شده معتبر است و قابل اعتماد می‌باشد.

مزایای درک شده / کیفیت اطلاعات

۵

تا چه حد اطلاعاتی که بانک ملت در اختیار مشتریان قرار می‌دهد برای استفاده مشتریان از خدمات این بانک مناسب است.

مزایای درک شده / کیفیت اطلاعات

۶

تا چه حد فکر می کنید که اطلاعاتی که بانک ملت ارائه می‌کند نوعی مقایسه بین خدمات ارائه شده این بانک با دیگر ‌بانک‌هاست.

مزایای درک شده / کیفیت اطلاعات

۷

تا چه حد بانک ملت می‌تواند خدمات خود را به طور متناوب و بدون وقفه ارائه کند.

مزایای درک شده/ کیفیت سیستم

۸

تا چه حد بانک ملت به سرعت به نیازهای مشتریان پاسخ می‌دهد و فرایند پردازش اطلاعات سریعی دارد.

مزایای درک شده/ کیفیت سیستم

۹

تا چه حد در هر زمانی که نیاز داشته باشید می توانید از خدمات بانک ملت استفاده کنم.

مزایای درک شده/ کیفیت سیستم

۱۰

تا چه حد به نظر می‌رسد با توجه به خدمات ارائه شده بانک عملکرد خوبی دارد.

مزایای درک شده/ کیفیت سیستم

۱۱

تا چه حد بانک ملت بدون هیچ گونه خطایی انتقالات و عملیات بانکی را انجام می‌دهد.

مزایای درک شده/ کیفیت سیستم

۱۲

تا چه حد بانک ملت به خوبی با مشتریان خود رابطه برقرار می‌کند.

مزایای درک شده/ کیفیت سیستم

۱۳

تا چه حد بانک ملت قادر است نیازهای مشتریان خود را پیش‌بینی کند و به سرعت به نیازهای آنان پاسخ گوید.

مزایای درک شده/کیفیت خدمات

۱۴

تا چه حد بانک ملت می‌تواند نیازهای خاص و ویژه ی کاربران را درک کند و با آن ها تطبیق یابد.

مزایای درک شده/کیفیت خدمات

۱۵

تا چه حد نحوه ی ارائه خدمات بانک ملت رو به افزایش است.

مزایای درک شده/کیفیت خدمات

۱۶

تا چه حد بانک ملت می‌تواند تصویر خاص و حرفه ای را از خود در ذهن مشتریان ایجاد کند.

مزایای درک شده/کیفیت خدمات

۱۷

تا چه حد به نظر می‌رسد بانک ملت ارائه خدمات خود را به سختی انجام می‌دهد.

هزینه درک شده/تلاش تکنولوژیکی

۱۸

تا چه حد درک اینکه مشتری به چه چیزی احتیاج دارد سخت است.

هزینه درک شده/تلاش تکنولوژیکی

1401/09/26

دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه – ۳-۱- مبحث اول: احکام عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا و شناخت اوراق مزارعه بانکی – 8

برخی دیگر از حقوق­دانان مسئولیت عامل را قراردادی می­دانند، چون عامل ‌بر اساس قرارداد مزارعه موظف به کشت و کار بوده، باید در طى این مدت به تعهدش عمل مى‏کرد؛ اما اکنون که نقض تعهد ‌کرده‌است، باید خسارت را جبران کند و چون مبناى این خسارت، قرارداد است، خسارت را باید قراردادى دانست و در مسئولیت قراردادى، ضرر متعهدله با فرض انجام تعهد، محاسبه و تعیین مى‏شود. ‌بنابرین‏ در اینجا نیز باید عامل را ضامن قیمت سهم مالک از محصول، بر فرض کاشت دانست (کاتوزیان، ۱۳۸۳).

با استناد به مواد ۲۲۷ و۲۲۹ ق.م، در بحث قوه قاهره و عامل خارجی که مانع از انجام تعهد شخص متعهد در قرارداد می­گردد، ‌می‌توان چنین استنباط نمود که اگر عدم انجام زراعت در نتیجه قوه قاهره باشد عامل از پرداخت خسارت معاف ‌می‌باشد. ماده ۶۱۵ قانون مدنی مصر نیز عدم انجام زراعت در نتیجه دخالت قوه قاهره را باعث معافیت عامل از پرداخت خسارت می­داند (نوری، ۱۳۸۸).

ج) انقضای مدت و نرسیدن زرع

بعضاً اتفاق می ­افتد که به دلایل طبیعى یا اشتباه در برآورد مدت، زرع در مدت تعیین شده در عقد ثمره ظهور نمی­کند. در چنین حالتی، از یک‏ طرف با پایان گرفتن مدت مزارعه، هیچ تعهدى براى مالک باقى نمى‏ماند تا زرع را در زمین نگه دارد و از طرفی دیگر، زراعت مال مشاع او و عامل است. این امر مانع مى‏شود که مالک بدون در نظر گرفتن حق عامل، به ازاله زرع بپردازد.

برخی از فقها که از احکام اجاره در عقد مزارعه استفاده ‌می‌کنند، معتقدند که براى رسیدن زرع، زمان کاملاً مشخصى قابل تصور نیست؛ به‏گونه‏اى که زرع همیشه در زمان تعیین شده برسد؛ بلکه در غالب موارد، مدت رسیدن زرع به طول مى‏انجامد، ‌بنابرین‏ دادن حق ازاله به مالک، ضایع شدن حق عامل را درپى دارد، زیرا در آنچه حاصل شده است، زارع نیز حقى دارد. ‌بنابرین‏ این عده از فقها چنین استدلال ‌می‌کنند که همان طوری که اگر چنین حالتى در اجاره به وجود مى‏آمد، مالک حق ازاله آن را نداشت، در مزارعه نیز باید گفت که مالک مطلقاً حق ازاله زرع را ندارد (حلى، ۱۳۸۳).

ماده۶۱۷ قانون مدنی مصر: «در حالتی که عدم رسیدن زرع منسوب به مستأجر نیست، به مستأجر حق می­دهد که با پرداخت اجاره­بها به نسبت محصول، آن را در زمین نگه دارد تا برسد». (نوری، ۱۳۸۸). این ماده قانونی در بحث اجاره بیان شده است؛ ولی در بحث مزارعه نیز قابل استناد است. ‌بنابرین‏ وفق قانون مدنی مصر مدت عقد مزارعه منقضی شود و زرع نرسیده باشد، عامل می ­تواند با پرداخت
اجرت­المثل به عامل زرع را تا زمان برداشت نگه دارد.

اما نظر مشهور فقها ‌بر اساس قاعده تسلیط و روایت «الناس مسلطون على اموالهم». این است که مالک حق ازاله زرع را دارد؛ خواه این نرسیدن زرع در نتیجه تعدى و تفریط زارع باشد یا به سبب تغییرات جوى و دیر رسیدن آب و …، این عده معتقدند که چون مدت مقرر منقضى شده است، مالک تکلیفى به ابقاى زرع در زمین ندارد (احتشامی و قاسمیان مزار، ۱۳۹۲).

قانون­گذار نظر مشهور فقها را پذیرفته است و در ماده ۵۴۰ قانون مدنى مقرر داشته است که: «هرگاه مدت مزارعه منقضى شود و اتفاقاً زرع نرسیده باشد، مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آن را با اخذ اجرت‏المثل ابقا نماید». از اطلاق این ماده استنباط مى‏شود که مالک حق ازاله زرع را دارد، اعم از اینکه زارع در تأخیر مقصر باشد یا عوامل قهر و جوّى موجب آن شده باشد و نمی­ توان آن را منحصر به زمانی دانست که عامل مقصر باشد.

حکم این ماده با سایر موضوعات مشابه مثل همین فرض در عقد اجاره که در ماده ۵۰۴ ذکر گردیده: «هرگاه مستأجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غرس بوده، موجر نمى‏تواند مستأجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار نماید و بعد از انقضاى مدت، اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقى بماند، موجر حق مطالبه اجرت‏المثل را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد، مستأجر حق اجرت‏المثل بنا یا درخت را خواهد داشت». و همچنین با مورد مشابه در ماده ۴۸ قانون اجراى احکام مدنى، جایى که شخص بدون اجازه مالک و به صورت عدوانى اقدام به زراعت در ملک دیگرى مى‏کند، حق معدوم کردن زراعت را به مالک نداده است، فی­الواقع متفاوت ‌می‌باشد. در عقد مزارعه با اینکه زارع با موافقت مالک به زراعت در زمین اقدام مى‏کند، حق ازاله را قانو‏ن‏گذار صریحاً به مالک داده است.

با وجود این، برخى از حقوق‏دانان با استناد به واژه اتفاقاً که در متن ماده ۵۴۰ آمده است، حکم مندرج در ماده مذبور را منحصر به موردى دانسته‏اند که نرسیدن زرع اتفاقى باشد؛ مثل سرماى بیش از حد معمول؛ والّا اگر نرسیدن زرع در نتیجه دیر کاشتن بذر توسط عامل باشد، از شمول ماده ۵۴۰ خارج و مشمول ماده ۵۲۶ قانون مدنى که هریک از مالک و زارع می ­تواند در صورت غبن، معامله را فسخ کند، خواهد بود (عدل، ۱۳۷۳).

برخى دیگر از حقوق‏­دانان نیز ‌به این حقی که قانون‏گذار به مالک داده ایراد ‌گرفته‌اند و معتقدند که در رابطه میان مزارع و عامل تنها حقوق خصوصی آنان مطرح نیست و آنچه از ثمره به دست می ­آید، بخشی از نیازمندی‏های عمومی است و در حکم این ماده مصالح حیاتی به حساب نیامده است (کاتوزیان، ۱۳۹۱).

فصل سوم:

احکام و آثار عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا

۳-۱- مبحث اول: احکام عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا و شناخت اوراق مزارعه بانکی

۳-۱-۱- گفتار اول: کلیات و احکام خاص عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا

۳-۱-۱-۱- بند اول) کلیات

مزارعه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، زمین مشخصی را برای مدت معینی به طرف دیگر می­دهد تا آن را زراعت نموده و حاصل را تقسیم کنند. طرف اول مزارع و طرف دیگر عامل نامیده می­ شود. این عقد یکی از روش­های تأمین عوامل تولید و نیازهای مالی کوتاه­مدت در بخش کشاورزی است که اعمال این روش باعث تشویق در امر کشاورزی و نتیجتاً موجب افزایش تولید محصولات کشاورزی خواهد شد.

جهت حفظ منافع بانک، با پیش ­بینی­های لازم، زمین موضوع مزارعه باید دقیقاً مورد مطالعه و بررسی قرار داده شود و با توجه به امکانات و شرایط اقلیمی، محصول کشاورزی نیز از نظر کمّی و کیفی مورد رسیدگی قرار گیرد تا بتواند سبب پیشرفت کشاوزی، افزایش محصول و تحقق اهداف بانک گردد.

1 ... 3 4 5 ...6 ... 8 ...10 ...11 12 13 ... 227