1401/09/26

مقالات تحقیقاتی و پایان نامه | جریان های نقدی عملیاتی – 8

بر اساس تحقیق مهرانی و مهرانی(۱۳۸۲) متغیرهایی نظیر بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود و حاشیه سود قبل از مالیات با بازده سهام دارای رابطه معناداری است. همچنین نتایج آن ها نشان داد بازده دارایی ها بیش از سایر متغیر ها در پیش‌بینی بازده سهام مؤثر است.

ظریف فرد و ناظمی(۱۳۸۳) در تحقیقی به بررسی رابطه بین سود و جریان های نقدی در سنجش عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران پرداخته است. مشاهدات آن ها شامل ۹۸ شرکت برای دوره های ۷۷ الی ۸۲ بوده است. بر اساس نتایج آن ها سود حسابداری توان بیشتری نسبت به جریان های نقدی( اعم از خالص جریان های نقدی و جریان های نقدی عملیاتی) برای سنجش و ارزیابی عملکرد شرکت دارد. آن ها برای سنجش عملکرد شرکت از معیار بازده سهام استفاده نمودند.

انواری رستمی و همکاران(۱۳۸۳) در پژوهشی ، به بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی،سود قبل از بهره و مالیات،جریان نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی با ارزش بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته‌اند. نمونه آن ها شامل ۶۴ شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۷۷ تا ۸۱ بوده است. آن ها برای آزمون فرضیه خود از آزمون رگرسیون استفاده نموده اند. نتایج تحقیقات آن ها بیانگر این است که ارتباط معنی داری بین سود قبل از بهره و مالیات و همچنین جریان نقدی فعالیت های عملیاتی با ارزش شرکت وجود دارد در حالی که این ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش بازار ناچیز است.

نوروش و حیدری(۱۳۸۳) در تحقیقی که به منظور بررسی رابطه بین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با ارزش افزوده نقدی و معیارهای سنتی سود عملیاتی و جریان های نقدی عملیاتی سال ۷۸ تا ۸۲ انجام دادند، دریافتند که ارزش افزوده نقدی معیار مناسب تری برای تعیین تغییرات قیمت سهام می‌باشد و می‌تواند به عنوان محرک تغییرات قیمت سهام محسوب شود.

نوروش و همکاران(۱۳۸۳)، در تحقیقی به بررسی رابطه جریان های نقدی عملیاتی، سود عملیاتی و ثروت ایجاد شده برای سهام‌داران در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته‌اند. نتایج به دست آمده تحقیقات آن ها نشان می‌دهد که در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، ارزش افزوده اقتصادی شاخص بهتری در رابطه با ثروت ایجاد شده برای سهام‌داران می‌باشد. این امر بیانگر این موضوع است که شرکت ها بابت ایجاد ثروت و ارزش برای سهام‌داران خود ملزم ‌به این هستند تا عوایدی بیشتر از هزینه سرمایه برای سهام‌داران ایجاد کنند.خلاصه نتایج تحقیق(ضریب همبستگی بین ارزش و نسبت های مالی) در جدول زیر ارائه شده است:

نــام مــعیـار
سود عملیاتی
ارزش افزوده اقتصادی
جریان های نقدی عملیاتی
ضریب همبستگی
۴۵٫۹%
۶۸٫۱%
(۲۱٫۲-)%

پور حیدری و همکاران(۱۳۸۴) به بررسی رابطه بین سود و ارزش دفتری با ارزش بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران پرداخته‌اند. آن ها اطلاعات مالی ۶۴ شرکت را بین سال های ۷۵ تا۸۳ جمع‌ آوری نموده و بر اساس روش آزمون رگرسیون به بررسی ارتباط این متغیرها پرداخته‌اند. نتایج تحقیق آن ها نشان داد که اولا بخش قابل توجهی از تغییرات ارزش شرکت بر اساس سود قابل تبیین است، ثانیاً عمده قدرت توضیح دهندگی مجموع سود و ارزش دفتری شرکت به خاطر سود است و ثالثا ارزش دفتری شرکت از قدرت توضیح دهندگی مناسب در مقایسه با سود هر سهم برخوردار نمی باشد و این سود هر سهم است که توانایی توجیه بیشتر تغییرات در ارزش شرکت را دارا می‌باشد.

کرمی و همکاران(۱۳۸۵) در تحقیقی با عنوان بررسی روابط خطی و غیر خطی بین نسبت های مالی با بازده سهام ۸۳ شرکت در بورس اوراق بهادار تهران بین ۷۷ تا ۸۲ انجام داده‌اند. نتایج تحقیقات آن ها بیانگر وجود رابطه خطی بین نسبت های مالی و بازده سهام بوده است ولی این رابطه چندان قوی نبوده و نمی تواند چندان قابل اتکا باشد.

حقیقت و موسوی (۱۳۸۵) به بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش‌بینی بازده سهام پرداخته‌اند. شاخص های رشد فروش و شاخص بحران مالی از جمله شاخص هایی هستند که توانایی ارزیابی بازپرداخت بدهی ها و قابلیت سودآوری واحد تجاری را دارند. آن ها با مشاهده اطلاعات مالی ۱۰۶ شرکت بین سال های ۷۴ تا ۸۳ در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر این عوامل را بر بازده سهام مورد بررسی قرار داده‌اند. آن ها با بهره گرفتن از روش رگرسیون ‌به این نتیجه رسیده اند که این دو عامل قدرت توضیحی لازم در تشریح میانگین بازده سهام شرکت را ندارند.

دستگیر و تالانه(۱۳۸۵) با بهره گرفتن از داده های ۲۲۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های۷۰ تا ۸۳ به بررسی رابطه بین سود قیمت سهام پرداخته‌اند. نتایج تحقیق آن ها بیانگر این است که رابطه بین سود و قیمت سهم پس از کنترل ارزش دفتری سهم می‌تواند غیر خطی و مقعر باشد.

تحقیقی توسط حقیقت و قربانی(۱۳۸۶) در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با

عنوان رابطه سود و جریان های نقدی با ارزش شرکت در چارچوب مدل چرخه عمر صورت گرفته است. آن ها اطلاعات مالی ۱۵۳ شرکت را بین سال های ۷۷ تا ۸۳ جمع‌ آوری کرده و برای بررسی موضوع تاثیر سود و جریان های نقدی بر ارزش شرکت ، شرکت ها انتخاب شده را به سه دوره زمانی رشد ، بلوغ و افول تقسیم بندی نموده اند. نتایج تحقیق آن ها بیان می‌کند که در دوره رشد جریان های نقدی محتوای اطلاعاتی بیشتر نسبت به سود فراهم می‌کند. به نظر آن ها سهام‌داران در دوره رشد ارزیابی قیمت سهام به اطلاعات حاصل از فعالیت های تامین مالی واکنش بیشتری در مقایسه با اطلاعات سود تعهدی نشان می‌دهند . همچنین به نظر آن ها در دوره بلوغ سود تعهدی محتوای اطلاعاتی بیشتری نسبت به جریان های نقدی در اختیار سهام‌داران قرار می‌دهند. همچنین در دوره افول جریان های نقدی محتوای اطلاعاتی بیشتری در مقایسه با سود تعهدی فراهم می آورند.محتوای اطلاعاتی بیشتری در مقایسه با سود تعهدی فراهم می آورند.

خلاصه تحقیقات مرتبط با موضوع پژوهش در ایران

محقق

متغیر مستقل

متغیر وابسته

نتایج

جمادردی(۱۳۸۲)

نسبت های مالی تعهدی و نسبت های مالی نقدی

بازده سهام

نسبت های تعهدی بهتر از نسبت های نقدی بازده سهام را پیش‌بینی می‌کنند.

مهرانی و همکاران(۱۳۸۲)

بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود و حاشیه سود قبل از مالیات

بازده سهام

داد بازده دارایی ها بیش از سایر متغیر ها در پیش‌بینی بازده سهام مؤثر است

ظریف فرد و ناظمی(۱۳۸۳)

سود و جریان های نقدی

معیار بازده سهام به عنوان سنجش عملکرد شرکت

سود حسابداری توان بیشتری نسبت به جریان های نقدی برای سنجش و ارزیابی عملکرد شرکت دارد.

انواری رستمی و همکاران(۱۳۸۳)


فرم در حال بارگذاری ...